Portfolio > Spirographia

2019
Growth
Oil on Canvas
24 x 36
2018
Springtime
Oil on Canvas
60" x 36"
2010
Big Bang
Oil on Canvas
54"x16"
2013
Round and Around
Oil on Canvas
66" x 24"
2018
Moment of Creation
Oil on Canvas
20" x 78" x3
2014
Bending Time
Oil on Canvas
36" x 66"
2014
Frozen
Oil on Canvas
30" x 40"
2015
Spirographica
Oil on Canvas
26" x 60"
2008